جمعه 15 اسفند 1399   
 
ولادت

                        آمار  سالیانه ولادت اداره ثبت احوال شهرستان زاوه

شهرستان زاوه

مرد شهری 

زن شهری 

مرد روستائی 

زن روستائی 

کل 

درصد تغییرات نسبت به سال قبل 

   سال1392

531 

552 

316 

358 

1757 

   سال1393 

133 

156 

866 

814 

1969 

73.3- 

   سال1394 

139 

133 

966 

881 

2119 

5.9- 

   سال1395 

135 

116 

960 

889 

2100 

7.7- 

   سال1396 

131 

121 

918 

902 

2072 

0.4 

  سال1397 

136 

130 

841 

793 

1900 

5.6 

 سال1398

 103

 106

 701

 695

 1605

 15.5-

آمار ولادت ثبت شده اداره ثبت احوال زاوه در سالهای 1398و 1399

                 

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

                 

سال 1398

149

152

153

112

122

119

128

124 137

152

 121  136

1605

                 

سال 1399

143

133


131
      129
 
152 

126 

119 124  140

1197

                 

درصد تغییرا