سه شنبه 12 اسفند 1399   
 
تاریخ 1398/07/21     تعداد دفعات مشاهده 29 بار     ساعت 07:00     گروه خبری روابط عمومی

جناب آقای نیری درگفتگو با مدیر فنی دفتر پیشخوان 1143 دولت آباد شهرستان زاوه به بررسی وضعیت دفتر و خدمات محوله نیز پرداختند.
جناب آقای نیری درگفتگو با مدیر فنی دفتر پیشخوان 1143 دولت آباد شهرستان زاوه به بررسی وضعیت دفتر و خدمات محوله  نیز پرداختند.