شنبه 29 خرداد 1400   
 
تاریخ 1398/07/21     تعداد دفعات مشاهده 42 بار     ساعت 07:00     گروه خبری روابط عمومی

جناب آقای نیری درگفتگو با مدیر فنی دفتر پیشخوان 1143 دولت آباد شهرستان زاوه به بررسی وضعیت دفتر و خدمات محوله نیز پرداختند.
تصویر جناب آقای نیری درگفتگو با مدیر فنی دفتر پیشخوان 1143 دولت آباد شهرستان زاوه به بررسی وضعیت دفتر و خدمات محوله  نیز پرداختند.